skip to Main Content

Dalfsen, 5 januari 2018.
Aan de Tweede Kansen Kamer,
P/A Griffie Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Geachte heer, mevrouw,

Plaatselijk Belang Oudleusen en omgeving heeft tijdens de behandeling van de plannen voor de aanpassing van de N340 steeds aangedrongen op veilige parallelwegen. Vanaf het beging hebben wij benadrukt dat de aanpassingen zouden leiden tot gevaarlijke situaties voor de gebruikers van die parallelwegen, in het bijzonder de schoolgaande jeugd die met de fiets naar Ommen en Zwolle gaan. De filmpjes (https://youtu.be/VG85xRx4I7A en https://youtu.be/RYNioOFHo5U ) tonen ons inziens duidelijk hoe gevaarlijk het kan zijn. Ons laatste verzoek van zomer 2017 om extra maatregelen vond geen gehoor – om financiële redenen: deze aanpassingen passen niet binnen het budget.

Daarom willen wij dat nogmaals naar dit alleszins redelijke verzoek wordt gekeken en alsnog financiële middelen worden aangewend om de noodzakelijke maatregelen te realiseren. De veiligheid van de fietsende schooljeugd is zo’n tweede kans meer dan waard. Hieronder ons voorstel dat wij in juli 2017 aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben gedaan:

Plaatselijk Belang Oudleusen heeft tijdens de inloopdag in De Wiekelaar kennis kunnen nemen van de laatste stand van zaken betreffende de plannen voor de N340. Er blijkt binnen de dorpsgrenzen van Oudleusen weinig te zijn veranderd ten opzichte van de eerdere informatie. Helaas moeten we vaststellen dat er geen rekening is gehouden met de door ons ingebrachte bezwaren.

We hebben onze zorgen uitgesproken over de gevaarlijke situatie die dreigt te ontstaan op de parallelwegen. In plannen waar veiligheid terecht op de eerste plaats komt vinden wij het onaanvaardbaar dat de veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers, de fietsende (school)jeugd, ernstig in het gedrang komt. Onderstaande foto laat dit duidelijk zien.

Door de afsluiting van een groot deel van de oversteken/afslagen neemt het verkeer op de parallelwegen sterk toe. Omdat de voorgenomen verbreding van deze wegen niet is opgenomen in het basispakket en dus waarschijnlijk niet zal plaatsvinden, leidt de toename van het verkeer tot gevaarlijke situaties. De groei van het aantal auto’s is een direct gevaar voor de fietsers. Maar ook de toename van het aantal zeer brede landbouwwerktuigen, die langer dan nodig op de parallelwegen moeten blijven. Op sommige gedeelten van het traject nemen zij de gehele breedte van de weg in beslag en blijft er geen ruimte over voor de andere weggebruikers.

Nu ons voorstel om een aantal oversteken te laten bestaan niet wordt overgenomen dringen wij sterk aan om andere maatregelen te nemen om de veiligheid van de fietsende schooljeugd en de andere verkeersdeelnemers op de parallelwegen te verzekeren. Verbreding van de wegen zijn in onze ogen noodzakelijk. En te belangrijk om niet in het basispakket te worden opgenomen.

Eerder is aan de inwoners van Oudleusen in de afgelopen jaren nadrukkelijk toegezegd dat geluidsarm asfalt (dubbel ZOAB) zal worden toegepast. Nu blijkt dit niet in het basispakket te zitten en zal dus vermoedelijk niet worden toegepast. Dat betreuren wij zeer.

We gaan er van uit dat bij de verdere uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met onze bovenstaande inbreng.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen

Back To Top