skip to Main Content

Privacybeleid algemeen

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren, zowel digitaal als in mappen. Bij het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze kunnen worden verwerkt met als doel het voeren van een goede financiële- en ledenadministratie en het bezoeken van de jarigen. Uw gegevens zijn uitsluitend voor gebruik binnen Plaatselijk Belang Oudleusen en worden niet verstrekt aan derden.

Bij beëindiging van uw lidmaatschap zullen uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard worden. Daarna worden deze verwijderd. Bij activiteiten, welke georganiseerd worden door Plaatselijk Belang Oudleusen, zullen foto’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt op de site, tijdens de ledenvergadering of in ons boekje voor de ledenvergadering. Voor bezwaar van gebruikte foto’s kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Privacybeleid website

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o.
Dommelerdijk 10b
7722 TG Oudleusen
T 06 – 28072096
Website: www.pboudleusen.nl

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. Zij is te bereiken via pboudleusen@hotmail.com. De ledenadministratie wordt gevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van Plaatselijk Belang.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (bijvoorbeeld als u een contactformulier invult of een aanvraag indient) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pboudleusen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen over een (aan)vraag die u via de website indient of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Uw gegevens worden niet voor overige (marketing-)doeleinden gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. bewaart persoonsgegevens die worden vergaard via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam: 1 jaar
– Telefoonnummer: 1 jaar
– E-mailadres: 1 jaar
– IP-adres: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 14 maanden

HB Traplopers heeft een verwerkingsovereenkomst met Google voor het verwerken van Analytics-gegevens. Deze worden alleen anoniem verzameld met gemaskeerde IP-adressen. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pboudleusen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pboudleusen.nl.

 

Back To Top