skip to Main Content

Deze bestond uit de volgende personen: Henk van Oenen ,Greta van Spijker, Dick van Spijker, Aly Hogenkamp en Ad Zwaga. Deze commissie heeft 12 jaar bestaan en is in 2018 formeel opgeheven. Er zijn wel enkele zaken die aandacht blijven vragen. Hiervoor is een nieuwe commissie gevormd onder de naam Commissie Onderhoud.

Oude Vechtarm
                                                                                                                 
In 2010 en 2011 heeft de themagroep enkele keren contact gehad met de Gemeente Dalfsen, Waterschap Groot Salland en Staatsbosbeheer. Om de oude Vechtarm open te houden werden de volgende opties besproken: volledig aantakken, eenzijdig aantakken en/of onderhoud. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat zonder ingrijpen de Vechtarm zal verzanden omdat dit de loop van de natuur is. Gezien de nieuwe ontwikkelingen rond het beheer van de Vecht, ruimte voor de Vecht, is het mogelijk dat de Vecht weer zo gaat meanderen dat  deze oude Vechtarm weer opgenomen word in de loop van de Vecht, maar dit zal nog vele jaren duren.Hieronder staat beschreven hoe we na overleg met de verschillende instanties tot deze conclusie zijn gekomen.

Gemeente Dalfsen: De gemeente Dalfsen heeft alleen een rol in als er echte veranderingen doorgevoerd worden, bijvoorbeeld als er eenzijdig wordt aangetakt.

Groot Salland: Het volledig aantakken van de oude Vechtarm zit niet in de planning.

Redenen zijn:
De veiligheid komt in het geding door grote druk op de waterkering bij de Stokte. Bij een volledige ontsluiting moet de oever versterkt worden, anders kalft de oever van De Stokte steeds verder af. Om toevoer van water te krijgen in de oude Vechtarm is het nodig de bodem van de Vecht minder diep te maken, wat weer niet wenselijk is voor de scheepvaart op de Vecht. Eenzijdig aantakken is niet voldoende om de arm open te houden, deze zal dan alsnog dicht slibben. Advies Groot Salland: door onderhoud weer open maken (onderhoud door Staatsbosbeheer). Wel rekening houden met het feit dat de ligging van de bodem niet veranderd kan worden en het slib vervuild kan zijn.

Staatsbosbeheer:  Staatsbosbeheer is gebonden aan de Index Natuur, Landschap en Recreatie versie 1 juli 2008. In dit document zijn de verschillende beheer- en recreatietypen beschreven.
De oude Vechtarm valt in de categorie “Zoete Plas”. In de algemene beschrijving daarvan staat o.a. het volgende:

Zoete plassen komen voor in het lage deel van Nederland. Het gaat om grote en kleine  wateren met voedselrijk, vrij helder water, (vrijwel) stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de kant plaatsvindt. Het kan o.a. gaan om afgekoppelde rivierarmen.

Er is slechts geld beschikbaar voor het in stand houden van het natuurtype waartoe het gebied behoort volgens de Index Natuur, Landschap en Recreatie. Het beleid van Staatsbosbeheer is er op gericht om in deze gebieden de natuur zijn gang te laten gaan (dynamische processen). Dat houdt in dat deze gebieden langzaam verlanden. We krijgen er “andere” natuur voor terug. Ingrijpen in de natuur is geen optie voor Staatsbosbeheer. Veel planten zullen daardoor verdwijnen en er zal een soort vijver idee ontstaan. Tegen aantakken op de Vecht is in principe geen bezwaar, maar Staatsbosbeheer zal daar financieel niet aan mee kunnen doen.

Eind 2012 komt er een wijziging van inzicht. Door het verhaal van Wim van Lenthe, geschreven voor de volksverhalenwedstrijd Overijssel, blijkt dat er cultuurhistorische redenen zijn om te voorkomen dat de Vechtarm gaat verzanden. In zijn verhaal vertelt Wim dat daar waarschijnlijk een aanlegplaats is geweest voor de schepen die op de Vecht voeren. Er is een bomenrij zichtbaar aan de rand van de oude Vechtarm waarlangs vroeger een pad heeft gelopen richting Oudleusen. De themagroep onderzoekt op dit moment de historische band tussen de rivier de Vecht enerzijds en het dorp Oudleusen anderzijds. Bovendien kijken we naar de mogelijkheden voor onderhoud van de oude Vechtarm, zodat voorkomen kan worden dat deze geheel dichtslibt.

Situatie per maart 2016 is als volgt weer te geven. Het Waterschap en Staatsbosbeheer hebben beide aangegeven dat de oostelijke meander niet gebaggerd moet worden vanwege de aanwezige natuurwaarden. De meander is hier aan het verlanden en heeft daardoor waardevolle verlandings- en oevervegetaties.    Er komen bijvoorbeeld soorten als Watermunt, Moerasvergeet-mij-nietje, Gele plomp, Veenwortel, Moerasandoorn, Grote lisdodde en Gele lis voor. De wortelstokken en wortels van planten verstrengelen zich onder water. Zo ontstaan drijvende vegetaties – drijftillen of kraggen. Grote modderkruipers hebben bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor wateren met verlandingsvegetatie met veel kraggen/drijftillen en gebruiken dit als paaiplaats. Dit soort vegetaties zijn bijzonder en vrij zeldzaam, omdat de meeste watergangen in Nederland volledig geschoond worden. Wel wordt hier een oude weg c.q. voetpad weer zichtbaar en begaanbaar gemaakt. De westelijke meander wordt wel geschoond en gebaggerd. Hiermee wordt de waterkwaliteit verbeterd en daarmee geschikter gemaakt voor vissen en libellen. Bij de westelijke meander worden enkele betere doorkijken naar het achterland gerealiseerd. Er is dus gekozen voor een deel wel schonen en een deel dus laten verlanden, hierdoor ontstaan er meer verschillende leefgebieden voor verschillenden soorten. Diversiteit van open water en meer begroeid water zorgt voor een hoger biodiversiteit. Ook blijft hierdoor de beleefbaarheid van de meander gewaarborgd.

Aanleg strandje

Aanleg strandje De werkgroep Natuur en Vrije Tijd heeft samen met PB gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer en het Waterschap over het realiseren van een strandje aan de Vecht. Door het project Ruimte voor de Vecht is het gelukt om een plek te creëren voor een bankje, nabij de afgegraven weilanden bij de Oude Vecht. Door de afgravingen is er een soort van strandje ontstaan, ook al mag het niet de naam van een strandje krijgen. Het is een mooie plek om eens gezellig met de kinderen naar toe te gaan en genietend op het bankje te zien hoe de kinderen zichzelf vermaken. De families Schiphorst van de Hessenweg en Zwiers van de Peezeweg hebben door hun medewerking dit mede mogelijk gemaakt. Het is te bereiken via een pad door het weiland vanaf de zandweg de Oude Oever. In het voorjaar van 2018 zal er een officiële opening van dit project plaatsvinden.

Back To Top