Commissies

Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en organisaties in en rond Oudleusen. Elk van deze groepen heeft een contactpersoon die periodiek rapporteert aan Plaatselijk Belang en, wanneer nodig, een beroep doet op het bestuur.

Het gaat hierbij om onder andere de volgende afvaardigingen:

Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen. In de sub afdeling Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid heeft zitting Joop Koller. Het gaat hierbij om zaken waar gehandicapten problemen mee kunnen hebben, zoals trottoirs, ruimte binnen winkels en toegang tot gebouwen. Zij willen graag tijdig bij allerlei (nieuw-/bouw) projecten aan tafel zitten om op voorhand de belangen naar voren te kunnen brengen en zo nodig invloed op de uitvoering te kunnen hebben.

De Wiekelaar. Namens PB heeft Benny Kasper zitting in het dagelijks bestuur.

De Vechtanjer. Inge Koggel gaat jaarlijks als PB afgevaardigde naar deze commissie.

Stichting Bestuur Evenementen en Sportterrein (BEST). Vanuit het bestuur van PB heeft Patricia Roosma zitting in het bestuur.

Ophalen contributies. Voor zover de contributie niet automatisch afgeschreven mag worden, zorgen Henk Baarslag en Jan Goos voor de inning van deze gelden.

Verjaardagscommissie PB. Jan Linthorst regelt dat er voldoende mensen zijn om de jarigen van 80 jaar en ouder met een bezoekje namens PB te verblijden

Voorzieningen. Vanuit PB houdt Gerda Seinen zich hier mee bezig. Het gaat o.a. om regelen tweejaarlijkse schouw met de gemeente.

Natuur en Vrijetijdsbesteding. Deze commissie heeft 12 jaar bestaan en is in 2018 formeel opgeheven. Er zijn mooie resultaten behaald. Er zijn wel enkele zaken die aandacht blijven vragen. Hiervoor is een nieuwe commissie gevormd onder de naam Commissie Onderhoud.

Fietstocht. Sinds 2016 wordt de fietstocht samengesteld door Jan Linthorst.
Website. Voor het onderhoud en bijhouden van de website kunnen wij volledig leunen op de kennis van Dennis van Oenen en Arnold Scherpenkate.

Klankbordgroep  glasvezel. Hierin neemt Marten van Leussen namens PB Oudleusen deel.

Commissie Onderhoud. Deze wordt aangevoerd door Greta en Dick van Spijker. Het is hun taak om jaarlijks de volgende zaken te monitoren: onderhoud Oude Vechtarm, het bijhouden van de wandel- en fietsroutes (boekjes uitgave etc), bijhouden Wolfsteeg en overige doorkijkjes nabij de Oude Vechtarm en het strandje.

Facebook Twitter