N340

De N340, in de volksmond ook wel De Hessenweg genoemd, is een heet hangijzer voor Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. Bijna bij elke bestuursvergadering komt deze weg wel weer aan de orde. Dit was altijd al zo en zal ook altijd zo blijven. Plaatselijk Belang Oudleusen onderhoudt doorlopend contact met de gemeente Dalfsen of met de provincie Overijssel, al loopt dit niet altijd even soepel.   Bij deze bijeenkomsten geeft de provincie informatie over de stand van zaken en kunnen wij daarop reageren (adviseren). Door Provinciale Staten is besloten dat de nieuwe N340 grotendeels het huidige tracé zal blijven volgen. Dat houdt voor Oudleusen in dat de weg bijna de huidige aslijn aanhoudt. De veiligheid op de parallelwegen heeft voor Plaatselijk Belang hoge prioriteit.

 

———————————————————————-

 

Verzonden brief aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel  van 9-11-2015. In kopie aan leden van de Provinciale Staten van de Provincie Overijssel, het  College van B. & W. en leden van de Gemeenteraad van de gemeente Dalfsen.

 

Geacht College,

Op dinsdag 27 oktober j.l. hebben de heren Henry Uiterwijk en Gerald Beekelaar namens de Provincie, het Plaatselijk Belang Oudleusen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de N340. Dat hebben we zeer op prijs gesteld. Tijdens deze bespreking bleek dat u, om financiële redenen besloten heeft tot een flinke versobering van de plannen rondom de herinrichting van de N340 – met name die plannen op het grondgebied van Oudleusen.

We zijn bezorgd over de gevaarlijke situatie die dreigt te ontstaan op de parallelwegen. In plannen waar veiligheid terecht op de eerste plaats komt – nog voor doorstroming en leefbaarheid – vinden wij het onaanvaardbaar dat de veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers, de fietsende (school)jeugd, in het gedrang komt.

Door de afsluiting van een groot deel van de oversteken/afslagen op dit deel van het traject neemt het verkeer op de parallelwegen sterk toe. Omdat de voorgenomen verbreding van deze wegen  niet is opgenomen in het basispakket en dus waarschijnlijk niet zal plaatsvinden, leidt de toename van het verkeer tot gevaarlijke situaties. Met name de groei van het aantal auto’s en landbouwwerktuigen op deze wegen is een direct gevaar voor de fietsers.

Daarom pleitten wij er sterk voor om de mogelijkheden om de weg over te steken te laten bestaan, zodat er geen onnodig verkeer op de parallelwegen hoeft te komen en bovendien de huidige parallelwegen op de fietsroutes te verbreden omdat in de huidige situatie deze nu ook al onveilig zijn.

Ook voor de landbouwers is het van groot belang om op meerdere plaatsen de weg te kunnen oversteken dan nu is voorzien. In de plannen, zoals ze nu op tafel liggen, moet een landbouwvoertuig dat vanaf bijvoorbeeld de Veldweg de N340 wil oversteken helemaal naar óf het kruispunt Driessen of naar het verkeerslicht in Oudleusen rijden. Dat levert behalve de eerdergenoemde aantasting van de veiligheid ook een onnodig tijdverlies op voor de boeren. Dit terwijl wij geloven dat de extra mogelijkheden tot oversteken geen ernstig beperking van de doorstroming hoeft te betekenen.

Verder zijn wij van mening dat bij de Welsummerweg, zowel de oversteek als de op- en afritten gehandhaafd kunnen blijven, zonder dat dit de veiligheid nadelig beïnvloed. Ook ten Oosten van Oudleusen zijn in de nieuwe plannen diverse van dit soort kruispunten voorzien.

Ook is aan de inwoners van Oudleusen in de afgelopen jaren nadrukkelijk toegezegd dat geluidsarm asfalt zal worden toegepast. Nu blijkt dit niet in het basispakket te zitten en zal dus vermoedelijk niet worden toegepast.

We gaan er van uit dat bij de verdere uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met bovenstaande inbreng.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen

 

—————————————————————-

 

Op 3 februari 2016 is gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheden bij de Statencommissisie verkeer en vervoer. Hierna treft u de ingesproken tekst aan.

 

Geachte leden van de Statencommissie Verkeer en Vervoer. Allereerst dank dat u ons de gelegenheid geeft om u inzake de besluitvorming omtrent de N340 – N377 problematiek, waar u binnenkort voor staat, toe te mogen spreken. Mijn naam is Wim Prinsse en ik mag hier het woord voeren namens Plaatselijk Belang Oudleusen. Regeren is vooruitzien maar vaak is het ook verstandig om even terug te zien en daarom wil ik u graag even meenemen terug in de tijd.

Zo’n kleine 10 jaar geleden, de eiersnijder variant voor de N340 was een paar jaar daarvoor afgeserveerd, was er door de Provincie een informatieavond georganiseerd in de grote conferentiezaal van het huidige “Mooi Rivier”. De toenmalige gedeputeerde Job Klaassen gaf aan dat het nu echt menens werd en in zijn regeerperiode de N340 die langs ons dorp loopt echt aangepakt zou gaan worden.

Het plan dat toen werd voorgeschoteld kwam er op neer dat de weg tussen de spoorwegovergang in het Westen en knooppunt Varsen in het Oosten helemaal op de schop zou gaan, dus ook het gedeelte wat op Oudleuser grondgebied lag. Maar aan de beide uiteinden zou nog niets veranderen. Op vragen van ons hierover werd toen aangegeven dat de spoorwegovergang aanpassen lastig was omdat er dan met Prorail zaken gedaan moest worden en knooppunt Varssen viel nog gedeeltelijk onder Rijkswaterstaat en dat was ook heel lastig. In een later overleg  is door ons en anderen nogmaals gewezen op het feit dat als de weg aan de uiteinden niet zou worden aangepast het ook niet zoveel zin zou hebben om het tussenliggende gedeelte wel te doen. Gelukkig heeft men daarna ook de aanpassing van beide uiteinden van de weg aan de plannen toegevoegd. Kortom: een en ander resulteerde in plannen van een grootschalige aanpak van de weg om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van de weg te vergroten.

Maar kijken we nu 10 jaar verder naar de plannen dan gebeurt er plotsklaps op ons grondgebied vrijwel niets. Eigenlijk komt het er op neer dat daar waar in het verleden, o.a. door ons, is aangegeven om de uiteinden van de weg mee te nemen in de plannen deze nu, vooral het uiteinde in het westen, plotsklaps vrijwel het hele budget opslokt. Eerst alles, nu niets.

Dit geldt dan met name voor, ik noem het maar even, de 160 miljoen optie. De weg krijgt alleen een groot onderhoudsbeurt welke eigenlijk al jaren is uitgesteld. Maar wordt Plaatselijk Belang Oudleusen dan blij als u kiest voor de 190 miljoen optie?  Nou eigenlijk niet, als de zaken zo blijven zoals deze nu zijn gepland. Ik zal u dat in het kort proberen uit te leggen.

Wat is er namelijk aan de hand bij de 190 miljoen optie. De N340 wordt veiliger gemaakt door het opheffen van diverse huisaansluitingen, oversteken en dergelijke. Op zich een goede zaak maar hierdoor met het plaatselijke verkeer, hier vooral ook denken aan het agrarische verkeer veel langer op de parallelwegen rijden om nog ergens te kunnen oversteken. Deze parallelwegen zullen dus fors drukker worden. Op deze parallelwegen fietst ook de schoolgaande jeugd vanuit Dalfsen naar Ommen en ook in omgekeerde richting. Deze parallelwegen maken onderdeel uit van een schoolroute.

Conclusie, voor het doorgaande verkeer neemt de veiligheid toe maar voor het plaatselijk verkeer en met name de fietsers juist af. Snapt u dat Plaatselijk Belang Oudleusen op dit moment nog niet zo hard voor deze optie in de handen kan klappen?

Om de veiligheid van de parallelwegen te vergroten moeten deze verbreed worden. Deze maatregel komt voor in het optimalisatie pakket (punt 5 of 6)  u allen wel bekend want deze is in maart 2015 door u vastgesteld. Deze maatregelen zullen alleen uitgevoerd worden als er een aanbestedingsvoordeel is. Dus kort gezegd valt de aanbesteding straks mee oftewel als de kosten voor de vaste uit te voeren werkzaamheden meevallen, dan wordt in volgorde zoals de werkzaamheden op deze optimalisatielijst staan, meegenomen in de uitvoering.

In het vakjargon van de aanbestedingswereld wordt bij een aanbesteding ook wel eens gesproken van een verloting of een prijsvraag. En nu ga ik het even heel scherp zeggen wat er nu dus gebeurt, is dat: “De veiligheid van een van de zwakste verkeersdeelnemers laten wij  (ik bedoel hier wij als samenleving) afhangen van een verloting of prijsvraag! “  Dat moeten wij toch niet willen.

Een dik jaar geleden heeft u de moed gehad, anderen zullen het misschien lef noemen, maar dat laat ik in het midden om een genomen besluit aangaande de N340 / N377 weer gedeeltelijk terug te draaien. Ik hoop dat u nu in de besluitvorming dezelfde lef of moed heeft om voor de 190 miljoen optie te gaan maar daarbij tevens zo´n 2 miljoen extra beschikbaar gaat stellen voor de veiligheid op onze parallelwegen voor onder andere onze schoolgaande jeugd.

Plaatselijk Belang Oudleusen vertrouwt er op dat u dit niet alleen in uw besluitvorming meeneemt maar dat het ook goed komt. Nogmaals, niemand wil volgens ons de veiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers laten afhangen van een verloting of prijsvraag. U toch ook niet? Ik dank u voor uw aandacht.

——————————-
Dalfsen, 5 januari 2018.

Aan de Tweede Kansen Kamer,
P/A Griffie Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Geachte heer, mevrouw,

Plaatselijk Belang Oudleusen en omgeving heeft tijdens de behandeling van de plannen voor de aanpassing van de N340 steeds aangedrongen op veilige parallelwegen. Vanaf het beging hebben wij benadrukt dat de aanpassingen zouden leiden tot gevaarlijke situaties voor de gebruikers van die parallelwegen, in het bijzonder de schoolgaande jeugd die met de fiets naar Ommen en Zwolle gaan. De filmpjes (https://youtu.be/VG85xRx4I7A en https://youtu.be/RYNioOFHo5U ) tonen ons inziens duidelijk hoe gevaarlijk het kan zijn. Ons laatste verzoek van zomer 2017 om extra maatregelen vond geen gehoor – om financiële redenen: deze aanpassingen passen niet binnen het budget.

Daarom willen wij dat nogmaals naar dit alleszins redelijke verzoek wordt gekeken en alsnog financiële middelen worden aangewend om de noodzakelijke maatregelen te realiseren. De veiligheid van de fietsende schooljeugd is zo’n tweede kans meer dan waard. Hieronder ons voorstel dat wij in juli 2017 aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben gedaan:

Plaatselijk Belang Oudleusen heeft tijdens de inloopdag in De Wiekelaar kennis kunnen nemen van de laatste stand van zaken betreffende de plannen voor de N340. Er blijkt binnen de dorpsgrenzen van Oudleusen weinig te zijn veranderd ten opzichte van de eerdere informatie. Helaas moeten we vaststellen dat er geen rekening is gehouden met de door ons ingebrachte bezwaren.

We hebben onze zorgen uitgesproken over de gevaarlijke situatie die dreigt te ontstaan op de parallelwegen. In plannen waar veiligheid terecht op de eerste plaats komt vinden wij het onaanvaardbaar dat de veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers, de fietsende (school)jeugd, ernstig in het gedrang komt. Onderstaande foto laat dit duidelijk zien.

Door de afsluiting van een groot deel van de oversteken/afslagen neemt het verkeer op de parallelwegen sterk toe. Omdat de voorgenomen verbreding van deze wegen niet is opgenomen in het basispakket en dus waarschijnlijk niet zal plaatsvinden, leidt de toename van het verkeer tot gevaarlijke situaties. De groei van het aantal auto’s is een direct gevaar voor de fietsers. Maar ook de toename van het aantal zeer brede landbouwwerktuigen, die langer dan nodig op de parallelwegen moeten blijven. Op sommige gedeelten van het traject nemen zij de gehele breedte van de weg in beslag en blijft er geen ruimte over voor de andere weggebruikers.

Nu ons voorstel om een aantal oversteken te laten bestaan niet wordt overgenomen dringen wij sterk aan om andere maatregelen te nemen om de veiligheid van de fietsende schooljeugd en de andere verkeersdeelnemers op de parallelwegen te verzekeren. Verbreding van de wegen zijn in onze ogen noodzakelijk. En te belangrijk om niet in het basispakket te worden opgenomen.

Eerder is aan de inwoners van Oudleusen in de afgelopen jaren nadrukkelijk toegezegd dat geluidsarm asfalt (dubbel ZOAB) zal worden toegepast. Nu blijkt dit niet in het basispakket te zitten en zal dus vermoedelijk niet worden toegepast. Dat betreuren wij zeer.

We gaan er van uit dat bij de verdere uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met onze bovenstaande inbreng.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen

Facebook Twitter